ПЕРЕДМОВА

Це дослiдження присвячене всебiчному огляду становища геїв i лесбiйок в сучаснiй Українi, а також порiвняльному аналiзу змiни ситуацiї для гомосексуалiв в країнi та за її межами. Подiбнi дослiдження неодноразово проводилися в iнших країнах, якi давно ступили на шлях демократичного розвитку i для яких права людини - не загальнi слова, але в Українi така робота проводиться вперше.

З крахом тоталiтарного суспiльства i початком процесу демократичних змiн в Українi, як i в сусiднiх країнах, стало можливо говорити про проблеми, саме iснування яких до того просто замовчувалося i iгнорувалося. Стан нашої суспiльної свiдомостi i державної полiтики, однак, далекий ще вiд рiвня сучасної демократичної держави. До того ж, деякi проблеми навiть i в багатьох розвинених країнах ще дуже далекi вiд вирiшення i ставлення широкого загалу до них неоднозначне. Проте демократична держава вiдрiзняється тим, що в нiй немає закритих i заборонених для обговорення питань, i тим, що права кожної окремої людини стоять нарiвнi з iнтересами держави i поглядами будь-якої частини суспiльства. Таким чином, незважаючи на упередження i нерозумiння, що зберiгаються, права людини та iнтереси геїв, лесбiйок, бiсексуальних i трансгендерних осiб останнiм часом стали актуальною проблемою на порядку денному суспiльного i полiтичного життя самих рiзних держав усiх частин свiту. Не можна не помiтити наскiльки активно обговорюються цi питання, якi ще вчора iгнорувалися, в Європейському Союзi i Радi Європи - двох мiжнародних органiзацiях, що визначають сьогоднi рiвень європейської полiтики в галузi прав людини. Україна є членом Ради Європи i наполегливо прагне отримати статус кандидата на вступ в ЄС, так що нашiй країнi, якщо вона хоче стати дiйсно сучасною демократичною європейською державою, нiяк не уникнути розв'язання цих проблем. Першим кроком на шляху до цього повинна стати змiна нинiшнього стану речей, коли держава повнiстю iгнорує iнтереси i проблеми величезного числа своїх громадян, а суспiльство ставиться до них у кращому випадку з байдужiстю, а в гiршому - з агресивною протидiєю. Крiм усього iншого, таке становище пояснюється тим, що широка громадськiсть практично не має будь-якої достовiрної iнформацiї про становище людей гомосексуальної орiєнтацiї, однаково як i про самих геїв i лесбiйок.

Хоча з середини 80-х рокiв тема гомосексуальностi поступово стала бiльш доступною для обговорення в нашому суспiльствi, iнформацiя, яку отримує вiтчизняний читач, часто уривчаста i далека вiд об'єктивностi. Деякi сторони життя геїв i лесбiйок, їх взаємин, життя гей-спiльноти та iншi специфiчнi питання до цього часу не порушувалися у засобах масової iнформацiї. Надзвичайно скупi книжковi ресурси з цiєї теми. Тому ми вирiшили, що у рамках цього видання ми постараємося розкрити читачевi широкий спектр питань з даної теми - починаючи вiд iсторiї i закiнчуючи деякими специфiчними для нас, геїв i лесбiйок, питаннями соцiальних вiдносин. Про це буде особливо корисно дiзнатися тим, хто вперше зiткнувся з цiєю проблемою. Таким чином, ця брошура - розгорнута розповiдь про нас, хто мешкає в Українi.

Ми сподiваємося, що цей документ виявиться корисним тим, хто за службовим обов'язком або завдяки своїм iнтересам так або iнакше пов'язаний з розв'язанням проблем геїв i лесбiйок. Оскiльки ж iнтереси цiєї групи людей, однаково як i будь-якої iншої соцiальної групи, зачiпають практично усi сфери життя, коло таких людей дуже широке. Оскiльки питання досягнення iстинної рiвностi i поваги для геїв i лесбiйок невiд'ємнi вiд розв'язання питань прав людини, ця книга повинна привернути увагу правозахисних органiзацiй i вiдповiдних державних структур. Оскiльки геї i лесбiйки повиннi стати рiвноправними громадянами своєї країни, українськi полiтики, державнi i суспiльнi дiячi, широкий загал повиннi мати джерело об'єктивної iнформацiї з даного питання. Зiбрана в цiй брошурi iнформацiя буде корисна звичайному пересiчному українцевi, якому не байдуже, хто його земляки. Звичайно ж це дослiдження буде корисне для поки ще нечисленних українських геївських органiзацiй, груп, окремих активiстiв, преси.

Таким чином, з метою найбiльш широкого охоплення аудиторiї, це дослiдження розповсюджується серед громадських органiзацiй України, для загальнодоступних та унiверситетських бiблiотек, державних органiв, засобiв масової iнформацiї, полiтичних партiй, депутатiв парламенту.

Вся робота по збору необхiдної iнформацiї, її обробцi, аналiзу i написанню звiту виконана членами Регiонального iнформацiйного i правозахисного Центру для геїв i лесбiйок "Наш свiт" - української громадської органiзацiї. Матерiали дослiдження пiдготовленi з використанням рiзних джерел. Було проаналiзоване висвiтлення геївських тем вiтчизняними засобами масової iнформацiї; проведено аналiз українського законодавства; направленi iнформацiйнi запити до державних органiв. Центр "Наш свiт" провiв власне соцiологiчне опитування українських геїв i лесбiйок з подальшим обробленням i аналiзом його результатiв. Для порiвняння становища геїв i лесбiйок в Українi та iнших країнах використовувалися матерiали рiзних зарубiжних i мiжнародних органiзацiй, iншi дослiдження. Багато вiдомостей було отримано у ходi поточної дiяльностi Центру, безпосереднiх контактiв з рiзними людьми: геями i лесбiйками, державними службовцями, журналiстами, суспiльними дiячами тощо.

Дослiдження проводилося в 1999-2000 рр. i фiнансувалося посольством Королiвства Нiдерландiв в Українi i Мiжнародним фондом "Вiдродження".

Пояснення до термiнологiї

Ми хотiли б пояснити читачевi, що самi поняття "гей", "геївськiй" досить розпливчатi i багатозначнi. У залежностi вiд контексту, вони можуть стосуватися тiльки осiб, якi самi сприймають себе як гомосексуалiв, але часто також i людей, що не вважають себе за таких, однак мають сексуальний потяг до осiб своєї ж статi. Оскiльки в англiйськiй мовi слово gay не має роду, воно може стосуватися обох статей, особливо як прикметник, хоч переважно пов'язано з гомосексуальними чоловiками. В українськiй мовi слово "гей" практично завжди означає чоловiка-гомосексуала, однак, з метою економiї мiсця, в текстi слова "геї", "геївськiй" можуть замiнювати вирази "геї, лесбiйки i бiсексуали", "геївськiй, лесбiйський, бiсексуальний" i т.i. Оскiльки бiсексуали в зв'язку iз своїми гомосексуальними почуттями вiдчувають тi ж проблеми, що i суто гомосексуальнi люди, ми не вирiзняли їх в особливу категорiю, розглядаючи поряд iз усiма геями i лесбiйками (кажучи про таку тонку сферу, як людськi почуття, взагалi важко утриматися в рамках чiтких категорiйних понять). Слово "гендер" є транслiтерацiєю англiйського gender i означає стать не стiльки в бiологiчному, скiльки в соцiально-культурному контекстi. Це слово зараз усе частiше замiнює традицiйне "стать" у такому значеннi. "Трансгендернi особи" - це люди, бiологiчна стать яких не цiлком спiвпадає з їх психологiчною статтю або самовиявом. До них належать транссексуали, трансвестити, особи iз нечiтким, мiнливим, подвiйним гендерним самовiдчуттям. У загальному випадку вони не є гомосексуалами, хоч можуть i бути такими. Iншi специфiчнi термiни будуть пояснюватися по тексту.


<<< До змісту Читати далі >>>